Enquire Now

Badrinath - Kedarnath - Haridwar

Badrinath - Kedarnath - Haridwar

Option1: 6 Nights & 7 Days: 1 Night Haridwar + 1 Night Srinagar + 2 Nights Rampur + 1 Night Badrinath + 1 Night Pipalkoti


Package Highlights
 • Ganga Mandir
 • Harati in the Ganges
 • Rishikesh
 • Shivananda Ashram
 • Ram jhoola
 • Swarag Ashram
 • Lakshman jhoola
 • Dharee devi temple
 • Kaliya saur
 • Rudra prayag
 • Sangam view of Alknanda and mandakini
 • Shri omkareshwar temple
 • Gupta kasha
 • Arthanariswar temple
 • Rampur
 • Kedarnath
 • Badrinath
 • Mana village

Enquire Now

© Copyright 2017 by Macmediahub